ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ
ฮิจเราะห์ศักราช 1440
...............


        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1440  ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า ในวันแลเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์
  
       จีงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1440 ตรงกับวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี