คำสั่ง
ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย
ที่ 2/2561
เรื่อง แต่งตั้งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440

......................


        ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยได้ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้ นายอนันต์ วันแอเลาะ เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561


นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี
ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

 

อาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์)  วันแอเลาะ