กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2562 (ฮ.ศ.1440) และชำระเงินประกันการเดินทางงวดแรก ในอัตราคนละ 18,000 บาท ในระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2561 โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอทุกจังหวัด หรือลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านผู้ประกอบการฮัจย์ที่ได้รับอนุญาต