วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยนายแพทย์จรุง  เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พร้อมด้วย นายแพทย์ชนินันท์ สนธิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐานกองป้องกันโรคด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์สวัสดิ์ รามบุตร  นายแพทย์อนุตรศักดิ์  รัชตะทัต  และทันตแพทย์หญิง ผานิตา โกมลมาลย์  เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้แก่พี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้