7 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องอิสกันดาร์ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพฯ สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี จัดการประชุมระดมความคิดเห็น หัวข้อ “อิสลามกับการบริหารทัศนคติที่แตกต่างในสังคมไทย”  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักกิจกรรม สื่อมวลชน นักเคลื่อนไหวอิสลามแนวหน้าในสังคมไทยมุสลิม เข้าร่วมมากว่า 80 ท่าน งานนี้มีความมุ่งหมายเพื่อระดมความคิดหาทางออกของประเทศในเรื่องความแตกต่างทางทัศนคติและภาพลักษณ์ที่มีต่ออิสลามในปัจจุบัน ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าควรมีการต่อยอด จัดเวทีในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง และให้บ่อยครั้ง เพื่อเป็นเวทีกลางของความเห็นต่าง หลากหลาย นำมาซึ่งการพบเจอจุดแห่งดุลภาพร่วมกันต่อไป