ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรือง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ดาวน์โหลดบทคุตบะห์ฯ
https://drive.google.com/file/d/1lN1khDhHHJRwppDYmh_Jb7teEoDn-99J/view?usp=sharing

ภาพจัดนิทรรศการฯ
https://drive.google.com/…/fol…/0BwikEGfSn1PUWjFJTE1Ic29pSVk