วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) จัดกิจกรรม “Meet the Ambassador” กิจกรรม Lunch Talk ณ โรงแรมอัลมีรอซ กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วม ประกอบด้วย ตุรกี, คาซัคสถาน, ไนจีเรีย, ลิเบีย, มาเลเซีย, อิหร่าน, อุซเบกิสถาน และบาห์เรน โดยเป็นไปตามมาตรการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มมุสลิมให้รับทราบว่า ประเทศไทย โดยรัฐบาลได้ให้การรับรองศาสนา ๕ ศาสนา อันได้แก่ พุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์ฮินดู และซิกข์ อันมีพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงทำให้ประชาชนชาวไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นคนไทย อีกทั้งการจัดงานครั้งนี้ได้ตอบสนองแนวนโยบายการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลและการพัฒนาระบบมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยด้วย ซึ่งจะทำให้ประเทศมุสลิมได้รับรู้ความก้าวหน้าและให้ความสนใจต่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลเพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะมีผลต่อการเพิ่มรายได้จากทั้งการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายณัฐภาณุ  นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

นายณัฐภาณุ  นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

 

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย