ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์  ฮิจเราะห์ศักราช 1439
และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439

--------------------------


   
           ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว
ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศว่า วันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561 และวันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561  จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศได้ปฏิบัติศาสนกิจ
ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2561
                                                                                     

                                                                                                                                     
(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

วันอีฎิ้ลอัดฮา ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับ วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561