หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม

ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้อัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1439

โดยมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร