วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี โดยมีอิหม่ามสมาน แจ่มสว่าง รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำภารกิจของสำนักจุฬาราชมนตรีในความร่วมมือกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการสื่อสารกิจกรรม ด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แนบแน่นยิ่งขึ้น