24 มกราคม 2561 สถาบันวะสะฏิยะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานปาฐกถาประจำปี เรื่อง ”อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย” ในณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง ซอย 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมองค์ปาถกฐา คือ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ Dato Dr. Nasharudin Mat Isa จากประเทศมาเลเซีย ดร.วิสุทธิ์ บิลลาเต๊ะ และ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯDato Dr. Nasharudin Mat Isa
ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ