15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไทองค์ราชัน” รุ่นที่ 55  ณ หอ้งประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชาแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” รุ่นที่ 55 ประกอบด้วยเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ชีวิต และการปฏิบัติตนในฐานะเยาวชนที่ดีในการร่วมกันสร้างสังคมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความสมานฉันท์