ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายในหัวข้อ พลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (المواطنة الصالحة أساس للتعايش السلمي) ในงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาอิสลาม : พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (The 4th International Islamic Studies Conference : Islamic Education as a Driving Force for a Peaceful Coexistence and Development) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัล-อีมาน อัลฆอซาลีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี