ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ผศ.ดร.มูฮํมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รอง ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ดร.อณัส อมาตยกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดนในโครงการพัฒนามุมมองและทัศนคติ (Perspective) ของนักศึกษาไทยมุสลิมต่อกระแส Radical Islamism ในภูมิภาครุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2560 ณ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จัดโดยสมาคมนักศึกษาไทยในจอร์แดนร่วมกับสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี