9 พฤษภาคม 2560 ทีมคณาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ประกอบด้วย รศ.ดร.โคทม อารียา, ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และคุณมานียา รักษาผล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการผู้เชื่อมประสานของกลุ่มถักทอสันติภาพ อ.ประกีรติ สัตสุต และตัวแทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีอีก 2 ท่าน คือ คุณสมชาย เจ๊ะวังมา และเจ้าหน้าที่สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาฯ เดินทางไปเข้าพบ รศ.พระมหาบุญเลิศ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ และหลักสูตรสันติศึกษา ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) วังน้อย เพื่อหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง "ข้อห่วงกังวลของชุมชนพุทธ-มุสลิมในสังคมไทยในเดือนกรกฎาคม 2560" กิจกรรมเวทีสาธารณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานปี 2560 ของโครงการสานเสวนาชาวพุทธเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกลุ่มใหญ่-น้อยในสังคมไทย ที่ดำเนินการโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา