สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World)
ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง

โดยมี ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ บรรยายความรู้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมในประเทศไทยและเทคนิคการวิจัยด้านมุสลิมทั้งในประเทศและนอกประเทศ, การฝึกอบรมการทำวิจัย โดย ดร.วรรณา แผนมุนิน อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชาวิธีวิทยาการวิจัยด้านอิสลามศึกษา, การวิจัยทาสังคมศาสตร์ โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, และฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอวิจัย พัฒนาคำถามการวิจัยเชื่อมโยงกับความท้าทายทางสังคมในปัจจุบันและนโยบายของหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย โดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ ผอ.ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย