วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย ณ ห้องประชุมมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (ว.ก.พ.) พญาไท กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา โดยมี ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รองผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน และอาจารย์ศุกรีย์ สะเร็ม กรรมการมูลนิธิฯ ได้พูดถึงการทำงานของมูลนิธิฯ และประธานมูลนิธิ ว.ก.พ. คุณมนัส เพ็ชรทองคำ ได้กล่าวต้อนรับวิทยากรทั้งสองท่าน คือ ศ.เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี ภาควิชาตะวันออก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และ ผศ.ดร.พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์