(22 มกราคม 2559) เวลา 13.30 - 17.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดการสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ (ทางสายกลาง) ” พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาในการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก” ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ , ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี , รศ.เสาวนีย์ จิตต์หมวด ประธานคณะกรรมการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม, รศ.พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์ อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ศ.ดร.สมภาร พรมทา อาจารย์ภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.วีระศักดิ์ พุ่มเพ็ชร กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี , รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์ กรรมการศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังคับคั่ง