(วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558) เวลา 17.00 น. มีการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการจัดเสวนาในหัวข้อ พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาของการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก ครั้งที่หนึ่ง ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน