ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันฯ ไปบรรยายเรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้กับแกนนำนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 70 คน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวคิดวะสะฏียะฮ์มาปรับใช้ในกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จัดโดยวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี