เมื่อวันที่28 กันยายน 2558 มีการประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม "Reconstruction of Muslim Civilisation in Multi-Cultural and Multi-Religious ASEAN Countries Based on the Concept of Islamic Moderation (AL-WASATIYYAH: The New Islamic Agenda for Peace and Harmony in the Region)" โดยมี ศ.ตัน ซรี ดร.คามัล อัซซาน (Prof. Tan Sri Dr.Mohd.Kamal Hassan) จาก International Islamic University Malaya ปาฐกถานำ และอภิปรายระหว่างศาสนา เรื่อง ทางสายกลางในสังคมพหุวัฒนธรรม กับ ศ.ดร.สมภาร พรมทา จากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนฝ่ายพุทธ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี ตัวแทนฝ่ายอิสลาม พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา ตัวแทนฝ่ายคริสต์ ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ.ดร.อิสรา ศานติศาสน์ ผอ.ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ