(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ในการนี้ นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรี ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม  เพื่อให้ทางคณะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย