ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนมูฮัรรอม
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙

 

.............

 

      เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

      ในวันและเวลาดังกล่าวหากมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี