๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายประสาน ศรีเจริญ อุปนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะ และนางนิภา งามไตรไร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนหลักสูตรสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์