สารจุฬาราชมนตรี
ในโอกาสวันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1438