สารจุฬาราชมนตรี
ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437
----------------

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 


ขอความสันติจงประสบแด่ทุกท่าน
      เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ข้าพเจ้าขอวิงวอนจากองค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงโปรดประทานความเข้มแข็งแก่พี่น้องมุสลิมทุกท่าน ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนได้อย่างเต็มพละกำลัง อันเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งภพนี้และภพหน้าต่อไป

 


      “เดือนรอมฎอน” นั้น เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่น ๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นทางนำแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วย ความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

 


      แท้จริงการปล่อยผ่านรอมฎอนให้ล่วงเลยไปโดยบุคคลไม่มีสิ่งดี ๆ หนุนเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก นับเป็นความขาดทุนอันมหาศาลยิ่ง จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายได้ใส่ใจกับศาสนาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาให้มากขึ้นในเดือนนี้ และขอให้ใช้วิทยปัญญาจากการถือศีลอดมาใช้เพื่อสร้างความอดทนและมุมานะพยายามในการกระทำสิ่งดี ๆ และยับยั้งตนเองจากความชั่ว ทั้งมวล

 


ขออัลลอฮ์ทรงโปรดรับด้วยเทอญ อามีน

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี