วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09.20 น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ในฐานะประธานกรรมการสภาเครือข่ายฯ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการองค์กรความร่วมมือด้านมนุษยธรรมทั้งในและต่างประเทศ (Workshop on Collaborating between regional humanitarian NGO's) โดยมีองค์กรเข้าร่วม เช่น สำนักจุฬาราชมนตรี, สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย (YMAT), สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณะสุข (TIMA), เครือข่ายองค์กรมัสยิดชุมชนจังหวัดยะลา (JABIM), สภาประชาสังคมชายแดนใต้ (CSCS), สมาคมนิสิตนักศึกษาไทยมุสลิม (TMSA), สถาบันอัสสลาม (ASSALAM), สภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย (WAMY), กลุ่มเรือนร่างเดียวกัน, กลุ่มอุมมะตีย์ (UMMATEE), สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย (TMMN), สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม (TMTA), สำนักข่าว i-News, สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยมุสลิม (TMTV)), Majlis perundingan Pertubohan Islam Malaysia (MAPIM), Malaysia Relief Agency (MRA), Humanitarian Care Malaysia (MyCARE), Doctors Worldwide-Turkey, Al-Amal For Development & Social Care (Al-Amal Lebanon)

ที่ประชุมได้กล่าวถึงท่าทีการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมท่ามกลางกระแสความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมทุกองค์กรควรใส่ใจ เผชิญหน้า และตระหนักรู้ไปด้วยกัน การก้าวข้ามความขัดแย้งในบางปัญหาจะสามารถให้ภารกิจด้านมนุษยธรรมก้าวไปข้างหน้าได้ การเฝ้าระวังข่าวสารบิดเบือน กรองข่าวและไตร่ตรองเนื้อหาข่าวก่อนการนำเสนอ ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ด้านข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น สื่อสารภารกิจมากกว่าสื่อสารผลงานบุคคล แสวงหาความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ให้มีความเข้าใจว่าว่าภารกิจด้านมนุษยธรรมเป็นภาระหน้าที่ของมนุษยชาติ ไม่เพียงแต่อาสาสมัครปฏิบัติการเท่านั้น ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้ประจักษ์แก่ชาวโลก ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ สร้างคนรุ่นใหม่มาแทนที่อย่างต่อเนื่อง และประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในงานมนุษย์+ธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ในอาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา