(4 มิถุนายน 2558) เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, นายเพ็ชร ชั้นเจริญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝ่ายปฏิบัติการ), นางชฎานิศา ชำนาญเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า, นางอโนชา ผลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ, นายสิทธิชัย วานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้บริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยต่อกรณีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นท่านจุฬาราชมนตรีอย่างไม่เหมาะสม ณ จุดตรวจค้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าว โดยทาง ทอท.ได้ขอรับข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพร้อมกำหนดมาตรการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติต่อไป


ในการนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้กล่าวว่า ท่านไม่ได้ถือโทษหรือติดใจเอาความต่อกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ต้องการอภิสิทธิ์เหนือบุคคลทั่วไป เพราะเข้าใจถึงกฎระเบียบและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพียงแต่การตรวจความปลอดภัยต่อบุคคลสำคัญนั้นขอให้คำนึงถึงมารยาทและความเหมาะสมด้วย ซึ่งที่ผ่านมาท่านก็ได้รับการอำนวยความสะดวกจากท่าอากาศยานและสายการบินด้วยดีมาโดยตลอด

ในโอกาสนี้ ท่านจุฬาราชมนตรีได้ขอบคุณผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้บริหารบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าพบปะพูดคุยและขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง ขอขอบคุณในความห่วงใยของพี่น้องมุสลิมทุกท่านต่อกรณีดังกล่าว และขอให้ทุกท่านให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะการให้อภัยเป็นหลักธรรมของศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติที่กำลังจะมาถึง และหลังจากนี้ก็ขอให้ปัญหาดังกล่าวยุติลงด้วยดี และไม่ต้องการให้มีการนำประเด็นนี้ไปขยายความต่ออีก

ในโอกาสนี้ท่านจุฬาราชมนตรีได้มีหนังสือและฝากประเด็นสำคัญขอให้ทาง ทอท.ดำเนินการปรับปรุงสถานทีละหมาดของชาวมุสลิมในท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยขอให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติศาสนกิจที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับผู้เดินทางมุสลิมทั้งชาวไทยและต่างประเทศในช่วงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกทั้งในโอกาสช่วงเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึง ถ้าเป็นไปได้หากมีการจัดอินทผาลัมและน้ำดื่มไว้สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมุสลิมเพื่อใช้ในการละศีลอดไว้ที่บริเวณห้องละหมาดด้วยก็จะเป็นการดียิ่ง ทั้งนี้ เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์อันงดงามในการให้ความสำคัญต่อศาสนาและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมต่อนานาอารยประเทศที่ใช้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทยต่อไป