ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดที่วันที่ 1 รอบีอุ้ลเอาวาล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436


******************


         เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลาหลังดวงอาทิตย์ ลับขอบฟ้า
         หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญทางศาสนาต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี