การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 2/2557 วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ