สารจุฬาราชมนตรี
ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435
-----------------------

      เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ได้มาถึง ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮ์ ให้ทรงโปรดประทานพลังใจอันแข็งแกร่งแก่ผองมุสลิมทั้งหลาย เพื่อให้รอมฎอนในปีนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนจะใช้เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา โดยนำผลผลิตจากรอมฎอนมาเป็นตัวผลักดันชีวิตสู่เป้าหมายแห่งความดีงาม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่าง ๆ เหมือนดังความตั้งใจที่จะถือศีลอด โดยไม่ประหวั่นต่อความหิวโหย
มีความมุมานะ อดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อเหนื่อยหน่าย ให้เหมือนกับความอดทนต่อความหิวโหยขณะที่ถือศีลอด เพื่อบรรลุสู่ความพอพระทัยแห่งอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า การถือศีลอดในลักษณะนี้ ย่อมนำความดีงามมาสู่ชีวิตของผู้ปฏิบัติในโลกนี้ นำความสงบสู่สังคมโดยรวม และนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ในวันอาคิเราะฮ์

 


      ในโอกาสรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 นี้ ขออัลลอฮ์ทรงโปรดประทานความดีงาม ความบารอกะฮ์ เราะฮ์มะฮ์ และเนียะมะฮ์ แก่พี่น้องมุสลิมทุกท่าน และขอทรงโปรดประทานความ
ร่มเย็นเป็นสุข ความสงบ และความปรองดอง แก่สังคมประเทศชาติด้วยเทอญ อามีน.

 

 

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี