เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาฝ่ายกิจการฮาลาลทั่วราชอาณาจักรประจำปี 2556 โดยการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมทิพตะวัน 2 วังรี รีสอร์อท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา