เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมเล็ก มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา  สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ ครั้งที่ 1/2555 เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการฮัจย์ไทย ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮัจย์ โดยมี ท่านจุฬาราชมนตรี อาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในที่ประชุม