ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

*******

         ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้ จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ ตามมาตรา 8 (3) เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนา นั้น

          จึงอาศัยอำนาจดังกล่าว ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

           หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงานผลกลับไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555


(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี