เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555  สำนักจุฬาราชมนตรีได้จัดให้มีการประชุมร่วมระว่างคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีและคณะอนุกรรมการจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ