เมื่อวันที่  18 มกราคม 2555 ได้จัดให้มีการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1/2555 ประกอบด้วยคณะผู้แทนจุฬราชมนตรีประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3  อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร