ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

.........................................

ด้วย พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 กำหนดให้จุฬาราชมนตรี มีอำนาจหน้าที่ในการออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์ ตามมาตรา 8 (3) เพื่อกำหนดวันสำคัญทางศาสนา นั้น

จึงอาศัยอำนาจดังกล่าว ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์และรายงานผลกลับไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี