ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒

-----------------------------


ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล  (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาหลังดวงอาทิตลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและอำนาจตามความในมาตรา ๘  (๓) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ตรงกับวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี