• 24 November 2016 at 14:11
  • 90
  • 0

(12 มกราคม 2558) การประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 พ.ศ. 2557-2560 ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกศาสนา ประกอบด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬราชมนตรีประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ