• 24 November 2016 at 14:11
  • 136
  • 0

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สนใจอิสลาม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสันติชน