• 24 November 2016 at 14:11
  • 150
  • 0

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 16.30 - 18.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมณตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านงานวิจัย การพัฒนา งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรมฮาลาล