• 24 November 2016 at 14:11
  • 98
  • 0

การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ