• 24 November 2016 at 14:11
  • 188
  • 0

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัล
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436


***************


       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


       จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี


ประกาศจุฬาราชมนตรี