• 24 November 2016 at 14:11
  • 98
  • 0

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีวางรากฐานอาคารมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า)  โดยมีคณะกรรมการอิสลามจ.ปทุมธานีร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี