• 24 November 2016 at 14:11
  • 165
  • 0

(16 มีนาคม 2558) การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ