• 24 November 2016 at 14:11
  • 147
  • 0

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436


***************


      ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

         จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558


ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี