• 24 November 2016 at 14:11
  • 123
  • 0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรรณ์” ประจำปี 2556 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ โดย พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี, นายสุรเดช ฉายะเกษตริน, นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภาฯ และคณะ  นำโล่รางวัลพระราชทานมามอบแด่ท่านจุฬาราชมนตรี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี