• 24 November 2016 at 14:10
  • 112
  • 0

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437


*****************

      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ใน วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
   

       หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ในวันและเวลาดังกล่าวโปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจักได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวไปยังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี