• 24 November 2016 at 14:10
  • 89
  • 0

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗

....................

      ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ในวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์


        จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ตรงกับวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี