• 24 November 2016 at 14:10
  • 106
  • 0

9 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นำคณะเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ 2 ตามหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ